joi, 31 ianuarie 2013

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPINDERILOR ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2013


Începând cu 1 februarie 2013 impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor nu mai este opt ional ci este OBLIGATORIU pentru
tot i cei care îndeplinesc condi tiile preva zute de lege.


1. Persoanele juridice care au optat pentru sistemul de impozitare pe
veniturile microîntreprinderilor anterior anului 2013 (la 31 ianuarie 2011,
la 31 ianuarie 2012) figurând în evident a organului fiscal ca pla titoare de
impozit pe veniturile microintreprinderilor pa streaza acest sistem de
impozitare în anul 2013 (atât timp cât în cursul anului 2013 nu realizeaz a
venituri mai mari de 65.000 euro).
[art. 1122 alin. (7) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

2. Pla titorii de impozit pe profit care au optat pentru schimbarea
sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozit pe veniturile
microîntreprinderilor pâna la data de 31 ianuarie 2013 (între 1 ianuarie -
31 ianuarie 2013), pa streaza regimul de impozitare pe veniturile
microîntreprinderilor în anul 2013 (atât timp cât în cursul anului 2013 nu
realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro)
[art. 1122 alin. (7) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

3. Pla titorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care la data de
31 decembrie 2012 nu mai îndeplinesc condit ia privind numa rul de
salariat i prev azut de reglementa rile legale în vigoare pâna la 1 februarie
2013 (de la 1 pâna la 9 salariat i inclusiv), trebuie sa depuna declarat ia de
ment iuni - formular 010 pân a la data de 31 ianuarie 2013 pentru
schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe veniturile
microîntreprinderilor la impozit pe profit, iar în cazul în care la 31
decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro, începând cu
1 februarie 2013 vor aplica sistemul de impozitare pe veniturile
microîntreprinderilor.
[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

4. Pl atitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor care î i
exercit opt iunea de trecere la impozitul pe profit pâna la data de 31
ianuarie 2013 (între 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013), nu vor putea aplica
sistemul de impozitare la impozit pe profit începând cu 1 februarie 2013
daca la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000 euro,
fiind obligate sa aplice sistemul de impozitare pe veniturile
microîntreprinderilor.
[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

5. Persoanele juridice care figureaz a în eviden ta organului fiscal ca
pl atitoare de impozit pe profit s i care la 31 decembrie 2012 au realizat
venituri mai mici de 65.000 euro au obligat ia sa aplice sistemul de
impozitare pe impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1
februarie 2013.
[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

Persoanele ment ionate la pct. 3 care au realizat venituri mai mici de
65.000 euro, precum s i la pct. 4 i pct. 5 trebuie sa comunice organului
fiscal modificarea sistemului de impunere de la impozit pe profit la
impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin declarat ia de ment iuni -
formular 010, pâna la data de 25 martie 2013 inclusiv, termen pâna la
care se va depune s i Declarat ia 101 privind impozitul pe profit datorat
pentru profitul impozabil, obt inut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie
2013, prin except ie de la prevederile art. 34 s i 35 din Codul fiscal.
[art. 1122 alin. (3) Cod fiscal modificat de OG 8/2013]

ATEN TIE!!!
Întrucât începând cu 1 februarie 2013 impozitul pe veniturile
microintreprinderilor este obligatoriu pentru tot i pla titorii de impozit pe
profit care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri mai mici de 65.000
euro, pl atitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor care opteaz a
s a treaca la impozitul pe profit, prin depunerea declarat iei de men iuni -
formular 010 pân la 31 ianuarie 2013, vor figura ca pl atitori de impozit
pe profit în luna ianuarie 2013, iar daca la 31 decembrie 2012 au realizat
venituri mai mici de 65.000 euro vor avea obligat ia sa comunice
organului fiscal, pâna la data de 25 martie 2013 inclusiv, schimbarea
sistemului de impunere de la impozit pe profit la impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, prin declarat ia de men iuni - formular 010. Pâna la
termenul 25 martie 2013 inclusiv vor depune s i Declarat ia 101 privind
impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie
2013, prin except ie de la prevederile art. 34 s i 35.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro a plafonului
de 65.000 euro este cel de la închiderea exerci iului financiar precedent,
respectiv 1 euro = 4,4287 lei. [Pct. 13 normele date în aplicarea art. 1126]Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu